Gotviks Stadgar

logo

Organisationsnummer: 802415-7771

Senaste gjorda ändringar 2019-10-31 på Gotviks extra insatta årsmöte.

1) Namn

Föreningens namn är Sällskapet för Kreativ Anakronism-Gotvik, i dessa stadgar fortsättningsvis förkortat SKA-Gotvik

2) Syfte

SKA-Gotvik är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, vars syfte är att verka för främjandet av praktiska och teoretiska studier i seder och bruk under perioden 600-1600 med objekt från den tiden som förebild, samt att stödja The Society of Creative Anachronism Inc, (i dessa stadgar fortsättningsvis förkortat SCA), i Göteborg. Föreningen skall också försöka verka för medlemmarnas trevnad och välbefinnande.

3) Säte

Föreningens säte ligger i Göteborg.

4) Medlemskap

4.1 Medlemskap i SKA Gotvik kan lösas av individ som:

4.1.1 Betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

4.1.2 Stödjer föreningens syften.

Medlems rättigheter

4.4 Att närvara med yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid föreningens årsmöte och allmänna möten.

4.5 Att lämna motion till ordinarie årsmöte.

4.6 Att få full insyn i alla föreningens verksamheter och dokument, dock ej personregister och handlingar om ev. anställda.

Medlems skyldigheter

4.7 Att följa dessa stadgar och beslut som fattas i enlighet med dessa.

4.8 Respektera andra medlemmars integritet och motverka mobbing eller annan kränkande behandling.

4.9 Att i möjligaste mån verka för Gotviks väl och dela med sig av sina kunskaper.

Institutionellt medlemskap

4.11 SKA Gotvik är ansluten som institutionell medlem i den svenska riksorganisationen SKA Nordmark, vars syfte bland annat är att stödja SCAs svenska gren Nordmark.

5) Medlemsavgift

5.1 Medlemsavgift fastställs vid ordinarie årsmöte och gäller från årsmötet fram till nästa årsmöte.

5.2 Medlemskapet gäller från 1 januari till 31 december.

6) Uteslutning

6.1 Medlem kan uteslutas om denne medvetet och uppenbart bryter mot dessa stadgar eller annan av föreningen utfärdad förordning.

6.2 Medlem kan uteslutas om denne skadat föreningen eller dess medlemmar genom att bryta mot svensk lag – eller likställd förordning.

6.3 Medlem som hotas av uteslutning äger rätt att yttra sig personligen, eller via utsedd representant, för medlemmarna vid särskilt allmänt möte.

6.4 För beslut om uteslutning kvävs 2/3 majoritet av de röstande medlemmarna.

6.5 Frågan skall behandlas vid ett särskilt allmänt möte, där det även tas beslut om eventuell tidsbegränsning för uteslutningen.

7) Möten

7.1 Varje år skall ett årsmöte samt eventuellt ett eller flera allmänna möten hållas.

Årsmöte skall utlysas fyra veckor i förväg och allmänt möte skall utlysas av styrelsen minst två veckor i förväg genom kallelse till samtliga medlemmar, om möjligt genom Dauphinen.

7.1.1 Årsmöte skall hållas någon gång under årets första kvartal, 1/1-31/3.

7.2 Om ¼ av medlemmarna så begär, skall styrelsen kalla till allmänt möte. Inom två månader.

7.3 Alla beslut fattas med öppen omröstning såvida inte sluten omröstning begärs.

7.4 Varje medlem som fyllt tolv år äger yttrande- och rösträtt vid årsmöte och allmänt möte, samt motionsrätt till årsmötet.

7.5 Röstning avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval, då lottning tillgripes.

7.6 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 December inför årsmötet. Kallelse tillställs medlemmarna senast fyra veckor innan årsmötet. Revisionen och verksamhetsberättelsen presenteras på årsmötet.

8) Styrelse

8.1 Valbara till styrelsen är endast myndiga medlemmar.

8.2 Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter: ordförande, kassör och ledamot. Dessutom kan övriga ledamöter ingå, dock högst ytterligare fyra ordinarie, samt två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet för ett år i taget, se även punkt 8.5.

8.3 Styrelsen skall sammanträda när minst en av ledamöterna så begär.

8.4 Styrelsen är beslutsmässig om minst 50 %, dock minst 3, av ledamöterna är närvarande.

8.5 Ordförande eller kassör som avgår under sin mandatperiod, ersätts i första hand av en annan ledamot som är villig att överta posten under mandatperioden. Är detta inte möjligt, hålles inom två månader extra allmänt möte med nyval till den aktuella posten och vederbörande sitter sedan mandatperioden ut. Hinner ordinarie årsmöte hållas inom nämnda tvåmånadersperiod behöver inget extra allmänt möte hållas.

8.6 Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse. Denna skall vara klar senast två veckor före årsmötet. På årsmötet redovisas den.

8.7 Styrelseposter

8.7.1 Ordförande

 • Ordförande är tillika
 • Ordförande äger rätt att teckna föreningens firma enskilt.
 • Ordförande är sammankallande i
 • Ordförande väljs om möjligt på två år med byte udda år och bör inte bytas samtidigt som kassören.

8.7.2 Kassör

 • Kassör är tillika Skattmästare.
 • Kassör äger rätt att teckna föreningens firma enskilt.
 • Kassör väljs om möjligt på två år med byte jämna år och bör inte bytas samtidigt som ordföranden.
 • Kassören är ansvarig för att hålla ett uppdaterat
 • Kassören ansvarar för att hålla en god redovisning som följer svensk lag och föreningens

8.7.3 Sekreterare

 • Sekreterare ansvarar för föreningens
 • Om ingen sekreterare väljs vid årsmötet så väljs en mötessekreterare vid varje styrelsemöte.

9) Räkenskaper och Revision

9.1 Föreningens räkenskaper och verksamhet skall kontrolleras av 1 revisor.

Denna skall få tillfälle att ta del av samtliga av föreningen utfärdade dokument och räkenskaper senast 5 veckor före årsmötet samt avge en revisionsberättelse till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

9.2 Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. (1/1-31/12)

10) Övrigt

10.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, varav ett måste vara årsmöte. För beslut i denna fråga krävs 2/3 majoritet. Mellan dessa möten skall förflyta minst 4 veckor.

10.2.1 Föreningen upplöses automatiskt när styrelse ej kan bildas, eller genom beslut av

två på varandra följande möten, varav ett måste vara årsmöte. För beslut i denna fråga

krävs 2/3 majoritet. Mellan dessa möten skall förflyta minst fyra veckor.

10.2.2 Vid upplösning sker följande:

Föreningens inventarier och ekonomiska tillgångar fördelas enligt beslut på föreningens sista möte om sådant beslut saknas ska de skänkas till lämplig välgörenhetsorganisation med postgironummer i 90-serien.

Bilaga

Vid årsmöte skall följande punkter förekomma på föredragningslistan:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt, det vill säga att de betalt fastställd medlemsavgift och fyllt 13 år.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
6. Resultat samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredras
7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.
11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
12. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
13. Eventuella propositioner.
14. Eventuella motioner.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.