Prolog:
Det här dokumentet förtydligar vissa riktlinjer för hur Baroniet Gotvik skall organiseras.
Dels för att underlätta i det dagliga arbetet för föreningen, dels för att nya medlemmar och
ämbetsmän snabbt skall kunna ta reda på vad som gäller. Det är önskvärt att dessa riktlinjer
hålls så enkla och okomplicerade som möjligt.

1) Baroniet Gotvik

1.1 Namnet Gotvik registrerat september 1996.

1.2 Baroni sen 6 november 2010, Kanton och sen Härad sedan 8 april 1994, aktiv grupp sedan

4 november 1991

1.3 Heraldik

1.3.1 Vapen: Ermine, on a chevron azure three fleurs-de-lys argent, in base a
laurel wreath vert. Registrerat Mars 2000.

1.3.2 Populas badge: Per fess azure and sable a fleur-de-lys within a bordure argent
(skall ansökas)

1.4 Gotviks territorium är all mark med postnummer som börjar på 4.

2) Gotviks baroniella riktlinjer

2.1 Riktlinjerna har företräde i följande ordning: Svea Rikes Lag, övriga svenska lagar och
förordningar, The By-Laws and Corpora of the SCA, Governing and Policy Decisions of the
Board of Directors of the SCA, Kungadömet Drachenwalds Lag, beslut av Drachenwalds
Kronor (gällande under deras regeringstid), Furstendömet Nordmarks Lag, beslut av
Nordmarks furstepar (gällande under deras regeringstid), Gotviks riktlinjer och beslut av
Gotviks Baron/essa (gällande under deras regeringstid).
2.2 Gotviks riktlinjer stiftas av Gotviks medlemmar. Baronparet kan inlägga veto mot
föreslagna förändringar. Om två på varandra följande Ting framlägger samma oförändrade
policyförslag, och Baronparet båda gånger inlägger veto, skall ändringsförslaget skickas till
fursteparet, tillsammans med argumenten för och emot.
2.2.1 Ändringar till riktlinjer skall framläggas för Tinget.
2.2.2 Röstning avgörs genom enkel majoritet.
2.2.3 Om ändringar är nödvändiga på grund av ändringar i Corpora, Drachenwalds lag
eller Nordmarks lag kan dessa ändringar genomföras av drots utan att Ting kallas.
Tinget kan inte inlägga veto mot sådana ändringar

2.3 Förslag till ändringar, strykningar och tillägg i dessa riktlinjer görs vid Gotviks
ämbetsmannamöten, alternativt som förslag inskickade till Gotviks drots samt Baronpar.
Förslagen skall sedan publiceras i Dauphinen och vara medlemmarna tillhanda innan Tinget.

2.4 Riktlinjerna träder i kraft efter det att de publicerats i Dauphinen och på Gotviks hemsida.

3) Ting

3.1 Vid ting samlas Gotviks folk för att diskutera baroniets inre angelägenheter samt välja nytt
Baronpar.

3.1.1 Ting hålles på anmodan av Drots i samverkan med Baronpar, om önskemål
väcks på ämbetsmannamöte eller om ¼ av medlemmarna så begär. Drots är
sammankallande.

3.1.2 Ting skall utlysas fyra veckor i förväg genom kallelse till samtliga medlemmar,
om möjligt genom Dauphinen.

3.2 Kallelsen skall innehålla samtliga ärenden som Tinget skall behandla.

3.3 Vid Ting har samtliga Gotviks invånare röst-, närvaro- och yttranderätt. Medlemmar i
SKA/SCA Inc som är bosatta i Gotvik har rösträtt. Drotsen kan adjungera andra personer och
ge dem yttranderätt men ej rösträtt.

3.4 För att ett Ting skall vara giltigt måste minst 25 % eller 10 stycken, vilketdera som är
färre, av de i Gotvik bofasta SCA Inc medlemmarna närvara, eller ha skickat fullmakt.
Gotviks drots, Baronpar och minst tre andra av Gotviks ämbetsmän eller av dem
vederbörligen utsedd representant måste närvara: i annat fall måste nytt Ting kungöras.

3.5 Om Baronparet föreslår att regalia skall förstöras, säljas eller ges bort, skall Tinget med
enkel majoritet besluta om vad som skall göras med föremålet.

3.6 Om en korrekt upplagd petition anländer från ett område utanför Gotvik med begäran omatt få bli en del av baroniet alternativt en petition om att bilda Kanton inom
Gotviks gränser, skall baronparet lyssna till och noga överväga Tingets åsikt, innan en petition
om ändring skickas till Drachenwalds Kronor eller Board of Directors.

4) Ämbetsmän

4.1 Baroniet Gotvik skall utöver Baron/essa minst ha följande ämbetsmän: Drots, Härold,
Marsk, Skattmästare, Minister of Arts and Sciences, Krönikör, Kastellan

4.2 Generella riktlinjer för Gotviks ämbetsmän.

4.2.1 Skall uppfylla SCA’s krav på ämbetsmän.

4.2.2 Ämbetsmän skall vara aktiva inom Baroniet.

4.2.3 Närvara vid Gotviks ämbetsmannamöten eller hålla sig
informerad om vad där sades.

4.2.4 Ansvara för och uppmuntra till utvecklingen inom sitt område.

4.2.5.1 En ämbetsmannaperiod är två år, byte sker första måndagen i april eller så
snart en ersättare godkänts. Ämbetsman sitter längst två ämbetsmannaperioder i
rad på samma ämbete.

4.2.5.2 Ersättare tar över sin företrädares mandatperiod.

4.2.5.3 Drots och skattmästare i SCA- Gotvik byts samtidigt som ordförande respektive kassör som i SKA-Gotvik. Härold och Marsk byts det udda året, Kastellan, MoAS och Krönikör det jämna året.

4.2.6 Skall upprätthålla ett överlämningsdokument som inom en månad efter avgång
skall vara efterföljande tillhanda.

4.2.7 Skall skriva ner sina policybeslut på hur ämbetet fungerar och se till att det blir en
del av övergångsdokumenten.

4.2.8 Praktiskt tillvägagångssätt vid tillträde och avgång:

4.2.8.1 Tillsättning, Den avgående ämbetsmannen skriver ett Letter of
Resignation.

4.2.8.2 Den tillträdande skriver ett Letter of Acceptance.

4.2.8.3 Gotviks drots skriver ett Letter of Reccomendation.

4.2.8.4 Den avgående ämbetsmannen skickar detta till den aktuelle
ämbetsmannens överordnade.

4.2.8.5 Formell tillsättning sker av Furstendömets ämbetsman i samarbete med
Gotviks drots.

4.2.8.6 Avgång, En ämbetsman har rätt att avgå närhelst han/hon så önskar. Till
dess att en efterträdare utsätts sköts ämbetet av vice eller Drotsen.

4.2.9 Träna en vice. Minst tre månader innan planerad avgång bör en vice ha tillsatts
(den som kommer ta över ämbetet).

4.2.10 Varje ämbetsman har rätt att ta sig så många vice han/hon behöver. Vice kan
tillsättas för en begränsad period.

4.2.11 Skall hålla regelbunden kontakt med sina lokala kantoners ämbetsmän.

4.2.12 Skall rapportera till sin överordnade på Nordmarks nivå och bör inkludera
baronielle Drotsen i korrespondensen.

4.2.13 De sju obligatoriska ämbetsmännen har rätt att be Gotvik Subventionera
kostnaden för Dragon’s Tale. Detta för att alla Gotvikare skall ha möjligheten att kunna
arbeta som ämbetsman oavsett sin finansiella ställning. Beslut om subventionen tas
sedan av Gotviks styrelse beroende på föreningens ekonomiska status.

4.2.14 Ämbetsmannamöten bör hållas 4 ggr/år inför kvartalsrapporterna.

4.3 Ämbetsmannabeskrivningar för de obligatoriska ämbetsmännen

4.3.1 Drots
Drots är tillika ordförande för SKA Gotvik. Drotsen har det administrativa ansvaret.
Han/hon samordnar och koordinerar aktiviteter och Ämbetsmän.
Sammankallar ämbetsmannamöten, ser till att protokoll är korrekta och bevarade och
stöttar de övriga ämbetsmännen i sitt arbete. Drotsen har tillgång till medlemsregistret.

4.3.2 Skattmästare
Skattmästaren är tillika kassör för SKA Gotvik.
Vidare ser han/hon har tillgång till medlemsregistret SKAM och håller det uppdaterat.

4.3.3 Härold
Härolden hjälper till med vapen- och namnregistreringar.
Han/hon upprätthåller en rangrulla på gotvik.se och ser till att den blir uppdaterad.
Härolden ansvarar för och samordnar court heraldry och field heraldry.

4.3.4 Marsk
Måste vara myndig samt auktoriserad kämpe. Marsken ansvarar för koordinering av
torneringar och träningar för kämpalek. Han/hon ser till att ”rules of the list” följs och
att säkerheten för kämparna under strid är god.

4.3.5 MoAS
Minister of Arts and Science övervakar, uppmuntrar och initierar konstnärliga och
vetenskapliga aktiviteter inklusive gillen, universitet samt konst- och
vetenskapstävlingar.

4.3.6 Krönikör
Krönikören ansvarar för publiceringen och distributionen av Dauphinen samt ser till att
courtesy copies (pliktexemplar) skickas. Krönikören har tillgång till medlemsregistret.

4.3.7 Kastellan
Kastellanen är nybörjaransvarig. Kastellanen är även ansvarig för genomförandet av
demon. Kastellanen har tillgång till medlemsregistret.

4.4 Andra ämbetsmän som kan tillsättas om så önskas

4.4.1 Fältskär
Håller ordning på första hjälpen-lådan och ser till att den är med på event.
Rapportera incidenter på event.

4.4.2 Fogde
Ansvarar för säkerhet vid evenemang samt möjliggör att lost and found (hittegods)
återkommer till sina ägare.

4.4.3 Gold key
Måste vara myndig. Ansvarar för lokalen, att den och alla Gotviks ägodelar sköts som
de skall. Gold key tecknar inte avtal men sköter det praktiska kring eventuella
uthyrningar.

4.4.4 Historiker
Bevarar Gotviks historia i form av nedskrivna minnen och artiklar.

4.4.5 Tornejklerk
Upprätthåller listämbetet och resultatlogg för tävlingar.

4.4.6 Webmaster
Sköter hemsidan, mailinglistor och ser till att de är uppdaterade i enlighet med SCA’s
regelverk. Webmaster tecknar inte avtal men sköter det praktiska kring hemsidan.

4.4.7 Bågskyttekapten
Måste vara myndig. Ansvarar för koordinering av torneringar och träningar för
bågskytte. Han/hon ser till att regler följs och att säkerheten är god.

4.4.8 Fäktmarsk
Måste vara myndig samt auktoriserad fäktare. Ansvarar för koordinering av torneringar
och träningar för fäktning. Han/hon ser till att regler följs och att säkerheten är god.

4.4.9 Chancellor of youth (Barnansvarig)
Måste vara myndig och skall uppvisa ett nytt utdrag ur sitt belastningsregister innan
tillsättande, utdraget skall vara utan anmärkningar i överensstämmelse med svensk
lagstiftning gällande arbete med barn. Samordnar barnaktiviteter.

4.4.10 Präntare
Samordnar baroniets scrolltillverkning samt ansvarar för att hålla register och foton över
de scrollor som tillverkats med information om vem som gjort dem.

4.4.11 Circle mistress (Studiecirkelansvarig)
Ansvarar för kontakten mellan studieförbund och Gotvik. Svarar på frågor och styr upp
skötseln av studiecirklar.

5) Baron och Baronessa

5.1 Baron och Baronessas rättigheter och skyldigheter

5.1.1 Skall vara aktiva inom baroniets territorium.

5.1.2 Skall vara medlem i SKA Gotvik eller underlydande Kanton och varit SKA/SCA
medlem i minst ett år innan.

5.1.3 Skall uppfylla alla andra kungadömes- och SCA-krav för positionen.

5.1.4 Skall efter bästa förmåga vidhålla ett högt engagemang i föreningen på alla nivåer,
både lokalt och i ett vidare sammanhang.

5.1.5 Skall dokumentera vilka som rekommenderats till Baroniella utmärkelser och
vilka som har fått Baroniella utmärkelser. Samt föra detta vidare till sina efterföljare.

5.1.6 Baron och Baronessa av Gotvik kan ställa upp i Fursteturnering och
Kronturnering. Vid det fall en eller båda vinner, kliver denne av baronämbetet så snart
denne svärs in för den nya kronan.

5.1.7 Om en ensam baron/essa utses kan han/hon styra ensam. Ingen person som inte
har blivit utsedd av Kungaparet kan styra. Baron/essas mundana partners kommer inte
ha några formella krav, rättigheter eller skyldigheter.

5.1.8 Baron/essa skall närvara på sin egen investitur och deras efterföljares investitur

5.1.9 Baron/essa har rätt att närvara gratis på sin egen investitur och deras efterföljares
investitur. Övriga event som arrangeras är kostnadsfria endast om autokraten så
beslutat. Kostnadsfriheten inbegriper site fee och mat, men inte andra extra utgifter.
Den inbegriper bara Baron/essa och inte deras familj eller hov. Baron/essa kan välja att
betala för sig.

5.1.10 Baron/essas regeringsperiod är två år, baron/essa kan ställa upp för ett omval
(totalt högst 2 regeringsperioder i följd).

5.1.11 Baron/essa har rätt att avgå om de bedömer att de inte kan fullfölja sina plikter
mot Gotvik. Om endast den ena avgår kan den kvarvarande baronen/essan sitta kvar
hela sin period.

5.2 Val

5.2.1. Om Baroniet står utan Baronpar skall Drotsen utlysa omval och tillsätta en Vicar
tills ny Baron/essa tillkännagivits.

5.2.2 Om Baroniet står med endast en Baron/essa kan denna utlysa fyllnadsval. I valet
kandiderar då person/er som godkänts av sittande Baron/essa ställt mot att Baron/essa
även fortsättningsvis sitter som ensam.

5.3 Kandidering

5.3.1 Alla kandidater har möjligheten att ställa upp antingen som ett par eller
individuellt. Viktigast att betänka är förmågan att samarbeta med varandra,
ämbetsmännen och folket i baroniet.

5.3.2 Alla kandidater skall kunna uppfylla § 5.1 under sin regeringsperiod.

5.3.3 De som har för avsikt att kandidera skickar en avsiktsförklaring till Gotviks drots
senast 4 veckor innan ny Baron/essa skall utses. Detta brev kan skickas både digitalt och
analogt och skall innehålla:
Namn, Persona, Medlemsnummer, om man kandiderar tillsammans med någon, vad
man vill uppnå för Gotvik under sin regeringsperiod samt att man uppfyller kraven för
kandidering. Lämpligt utöver det är att berätta om sin bakgrund i SCA.

5.4 Urvalsprocess

5.4.1 Senast 8 veckor innan en ny Baron/essa skall utses skall Gotviks drots utlysa
omval och kalla till det Ting där detta skall ske.

5.4.2 Gotviks drots sammanställer och presenterar Kandidaternas avsiktsförklaring i
medlemstidningen Dauphinen 3 veckor innan valet avgörs. I den utgåvan skall
röstsedlar bifogas och utgåvan skall skickas analogt eller digitalt till alla röstberättigade
boende på SKA Gotviks territorium.

5.4.3 På Tinget ges Kandidater möjlighet att under max 10 minuter muntligen framföra
vad de vill fokusera på och jobba för under sin regeringsperiod.

5.4.4 Efter presentationen röstar behöriga närvarande medlemmar med röstsedel på den
kandidat som de anser vara lämpligast.

5.4.5 Röstberättigade är alla medlemmar i Gotvik samt SKA/SCA medlemmar boendes
på Gotviks territorium.

5.4.6 Alla röstberättigade skall ges chansen att lämna sin röst via därför avsedd
röstsedel till rösträknarna fram till och med röstningstillfället.

5.4.7 Röstningen är sluten, endast rösträknarna har rätt att se vad medlemmarna har
röstat.

5.4.8 Rösträknare är Gotviks drots om denne inte ställer upp som kandidat, Baronparet
om de inte ställer upp för omval alternativt en person som inte har rösträtt samt är
ickejävig.

5.4.9 Den/de kandidater som fått mest röster kungörs under tinget.

5.4.10 Rösträknaren informerar även Drachenwalds Kungapar och Nordmarks Furstepar
om resultatet och sparar alla röstsedlar på en säker konfidentiell plats tills nytt baronpar
är tillsatt varefter de destrueras.

5.4.11 Om två par kandidater får lika många röster har Kungaparet utslagsröst och får
bedöma vilken de anser är bäst för Gotvik baserat på kandidaternas avsiktsförklaringar.

6) Utmärkelser

6.1 Gotviks Baroniella utmärkelser skall stödja drömmen och accentuera de egenskaper hos
individer som exemplifierar dessa genom (Format; namn på engelska, namn på svenska,
generell betydelse, eventuell extra information om namnet):

6.1.1 A & S
 Award of Ragnhild the enlightned
 Utmärkelsen Ragnhild den upplysta
 De som upprepade gånger utmärker sig genom att ställa upp med sina kunskaper till
gagn för Gotvik och Gotvikare. Dels genom föreläsningar men även via mera handfasta
råd och assistans.
 Ragnhildscollegiet är ett A&S-evenemang som hölls på 80-talet och som senare
adopterades av vår numera nedlagda systerförening Nylöse.

6.1.2 Kämpalek
 Award of Dana’s glove
 Utmärkelsen Danas handske
 De som påvisar exemplariska kunskaper inom sin gren av kämpalek (t.ex. bågskytte,
fäktning, heavy fighting) samt visar sig vara exempel av höviskhet och ridderlighet
både på och utanför slagfälten.
 Dana var namnet på Gotviks första fighter och första kvinnliga fighter.

6.1.3 Tjänst
 Award of St Egon’s heart
 Utmärkelsen S:t Egons hjärta
 De som osjälviskt arbetar för att förbättra och bygga ut basen för vår gemensamma
medeltidslek.
 S:t Egon är Gotviks skyddshelgon som beskyddar oss från arga bönder och sillregn.

6.1.4 Kulinariska färdigheter
 Award of St Sigrid’s ladle
 Utmärkelsen S:t Sigrids slev
 De som upprepade gånger visar prov på kulinariska färdigheter till gagn för Gotvik
och Gotvikare.
 Sigrids gästabud är ett event som brukade hållas om hösten.

6.1.5 Föredetta baronpar
 Order of the anicient dauphin
 Den uråldriga delfinens orden
 Tilldelas en utmärkelse som tack för deras arbete för Gotvik under sin regeringsperiod.
 Dauphinen var Gotviks första vapen som krockade med vapnet till ett baroni i USA.
Sen dess har vi fått tillåtelse att använda dauphinen som en symbol för före detta
baron/baronessa.

6.1.6 Allmän uppmuntran
 Award of St Egon’s bolts
 Utmärkelsen S:t Egons pilar
 En generell lokal utmärkelse som kan sägas motsvaras av en AoA.
 S:t Egon är Gotviks skyddshelgon som beskyddar oss från arga bönder och sillregn.
“Det var därför han fastnade för Gotvik.”

6.1.7 För de som saknas oss / De som har flyttat

6.2 Baronen och Baronessan har rätten att skapa nya utmärkelser för de som exemplifierar
drömmen på andra sätt.

7) Gotviks evenemang

7.1 Gotvik skall sträva efter att hålla minst fem officiella event per år. Detta då det är en
förutsättning för att officiella utmärkelser skall kunna ges ut samt för att kunna fortsätta hålla
den officiella aktivitetsgrad som krävs för att vara ett baroni.
7.2 Event skall godkännas av drotsen innan de är publika och görs officiella. En föreslagen
budget och en eventgrupp bestående av autokrat och matokrat bör presenteras. Lämplig Marsk
skall ingå om någon form av kämpalek skall utföras.

8) Lokala grupper

8.1 Lokala undergrupper inom Gotviks territorium kan ansöka om att bilda en kanton så snart
de uppfyller de krav som Corpora samt Konungadömet Drachenwald ställer och har kommit
överens med Gotviks Drots samt Baronparet om detta.

8.2 Incipent kanton är en grupp som ansökt om att bli kanton. Kanton är en registrerad grupp
innanför ett Baronis gränser.

9) Lokala ämbetsmän

9.1 Skall uppfylla SCA’s krav på lokala ämbetsmän.

9.2 Skall rapportera till sina Baroniella överordnade senast två veckor
Innan baroniets rapporter skall in.